Hiến máu

Thông báo Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức 2019

Căn cứ Quyết định số 31/2004/QĐ - TTg ngày 08/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2556/QĐ - BYT ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 3151/QĐ - BYT ngày 23/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phân cấp quyền tự chủ về tổ chức bộ máy, tuyển dụng viên chức đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ được giao tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên;

Căn cứ kế hoạch số 1286/HHTM – TCCB ngày 18/11/2019 của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương về việc tuyển dụng viên chức năm 2019;

Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phê duyệt kết quả xét tuyển và thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2019.


Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương Đánh giá

Đánh giá: 0 (0 bình chọn)