Hiến máu

Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh và người hiến máu”

Căn cứ Quyết định số 2151/QĐ – BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh và người hiến máu”;
Căn cứ Quyết định số 660/QĐ – HHTM ngày 10/7/2015 của Viện Huyết học – Truyền máu TW về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh và người hiến máu”.

Bộ phận truyền thông


Đánh giá

Đánh giá: 0 (0 bình chọn)