Hiến máu

Hội nghị quốc tế tại Berlin, Germany

Địa chỉ tham khảo tài liệu hội nghị lần thứ 11 của MDS (The 11th International Symposium on Myelodysplastic Syndromes):  http:www.multiwebcast.com/mds/2011/11th/listing 

và lần thứ 12 (The 12th International Symposium on Myelodysplastic Syndromes | May 8-11,2013 | Berlin, Germany): http://www2.kenes.com/mds/pages/home.aspx

hoặc đến Thư viện Phòng 510 - Trung tâm truyền máu để được trợ giúp

Đánh giá

Đánh giá: 0 (0 bình chọn)